ستاد برنامه ریزی فروش و بودجه:

– هماهنگی و هدایت واحدهای مختلف معاونت فروش و بازاریابی در تدوین برنامه های پیشنهادی و تامین برنامه های مختلف جهت برنامه ریزی جامع در مقاطع مختلف سالیانه ، فصلی و ماهیانه .
– تهیه پیش نویس های marketing plan وBusiness plann و کلیه پروژه های مطروحه در جلسات کمیسیون فروش و بازاریابی و جلسات تنظیم بازار با هماهنگی معاونت و مدیریت های اجرایی.
– مطرح کردن طرح های فروش و بازاریابی در جلسات کمیته برنامه ریزی و بودجه و مبادله موافقت نامه از معاونت و مدیریت عامل جهت تامین و تصویب وجوهات بودجه در هر حوزه .
– تنظیم بودجه مورد نیاز سالیانه با توجه به برنامه های فروش و بازاریابی در قالب برنامه و تقویم سالیانه و هماهنگی لازم تخصیص و توزیع بودجه به واحدهای مختلف و انجام اقدامات لازم اخذ و تخصیص اعتبارات جاری و ابلاغ به بخش های مربوطه .
– نظارت و کنترل بر هزینه کرد اعتبارات بر اساس طرح ها ، برنامه ها ، مصوبات و ….
– ارائه گزارشات در دوره های مختلف زمانی از فعالیت ها و دستاورد های عوامل فروش در تقسیمات مختلف جغرافیایی .
– کنترل و دریافت اطلاعات مربوطه به جذب ریالی و پیشرفت فیزیکی استان ها و درج در سوابق آن .
– مطالعه و تحلیل روش های کاهش هزینه های فروش و بازاریابی با همکاری بخش تحقیقات بازار .
– نظارت بر اجرای مصوبات فروش و بازاریابی در سازمان .
– تجزیه و تحلیل گزارشات فروش کالایی در هر استان به تفکیک بازارهای هدف.