معاونت بازاریابی و فروش:

امروزه بازاریابی از نظام متغیری از مفاهیم و قضایای محیطی تشکیل شده و جزو پر تحرک ترین فرآیندها در حیطه مدیریت بشمار می رود. محیط بازار همواره از خود فعل و انفعال جدیدی بروز می دهد و این شرکت ها می باشند که باید به این چالش ها پاسخ گویند، لذا برخی از جنبه های بازاریابی جدید به شرح ذیل مورد تأکید می باشد:

تأکید بیشتر برکیفیت، فایده و رضایت مشتری
تأکید بیشتر بر ایجاد رابطه با مشتری و حفظ او
تأکید بیشتر بر تأمین نیاز آموزش، بهداشت و روان کودک
تأکید بیشتر بر مدیریت فر آیند های کار و یکپارچه کردن عملیات
تأکید بیشتر بر جهانی فکر کردن و برنامه ریزی برای بازار های خارجی
تأکید بیشتر بر بازاریابی مستقیم و عرضه خدمات و کالا به صورت آن لاین
تأکید بیشتر بر رعایت موازین اخلاقی در بازاریابی